İsteklerimiz, arzularımız, sevinçlerimiz ve ağrılarımızı formüle etmemizi, sözcüklerle ifade etmeyi, beden dili ile resim, renk, çizim veya dansla ifade etmek istiyor isek beden dili duygularımızın canlı bir ifadesidir. İç süreçlerimiz ve duygularımızın, iç imgelerimizin ve düşüncelerimizin çatışmalarda yapıcı ifadesinde ise sizce engellendiğimizde ne olabilir? Bir dili ifade etmez isek veya bu terimi dil kullanımı yolu ile yasaklar isek ne olur? Eğer insan, dili olduğu gerçeği ile insancıl değil ise, arzuları, ihtiyaçları, duyguları ve bilinç durumlarını iletişim kurabilir, sözlü olarak ifade edebilir ve formüle edebilir mi?

Şüphesiz kültür, dilin alışverişi ile ilgili. Bu neden ile konuşmayı engelleyen tabular sadece iletişimin düşmanı değil, aynı zamanda kültürel bir yıkıcı görevi üstlenir. Dil yasağı, konuşmayan insanlara, duygularını iletmek için başka ifadeler kullanan insanlara neden olur. Bu şiddet ve konuşmanın yasaklanması sonucudur. Kabile kültürleri, bilgelikleri doğadan esinlenilerek dilin öneminin farkındalar. Tabular, özellikle ensest tabusu gibi, aynı zamanda ruh dünyası ile ilgilenen tabuları da saf eylemler, eylem yasağı ve hiçbir şekilde konuşma yasağı değildir.

Tam aksine, şenliklerde, tabu, insancıllaştırma dilbilimsel iletişimi için verilir. İnsanlar yapmamaları gereken şey hakkında konuşurlar. Dil tabuyu hümanize eder ve yalnızca bireylerin değil bütün kolektifin ruhuna entegre olur. İnsanın maneviyesi, her şeyden önce, sözsüzleştirme yoluyla istenmeyen sosyal davranışları insancıllaştırma ve böylece onu kültür haline dönüştürme kabiliyetidir. Öte yandan, dilden soyulan bir tabu, yıkıcıdır ve kültürün tahripkâr bir halidir de diyebiliriz. Çünkü tabu davranışı anlaşılamaz, çünkü herhangi bir iletişim imkânının dışında duruyor. Sadece onu tarif etmek için dil yetersizdir.

Dil eğitimi, gençlerin ifade ve ifade etme ifadeleri her doğru eğitime büyük önem vermektedir. Aslında bu, antik dillerin ve Helenik-Roma felsefesinin öğretilmesine dayanan sözde hümanistik eğitim ile de örtüşüyor. Bu eski kültürler, bugünkü kitle kültürlerimiz gibi, konuşma biçiminden de etkileniyorlardı. Daha sonra Platoncu-Hıristiyan düşünce etkisi altında, insanlık ahlaki çağda, dil giderek daha fazla tabu haline geldi ve sınırsız dilsel diyalog imkânı büyük ölçüde azaltıldı. Bununla birlikte, dil yasaklayan kültürler aslında kültürler değil.

Her insan, dil süreci boyunca antisosyal istek ve eğilimlerini insancıllaştırıp yüceltebilmelidir. Bununla birlikte, dil olmaksızın, süblime etme imkânsızdır. Bir kültür asosyal davranış dili içermezse baskı yapılır. İnsanlığın bütün kolektif dramaları toplu psikoz ile eşlik ediyor ve bu kırılgan dengeyi ortadan kaldıran ve arkaik davranış kalıplarını ortaya koyan bir süreç. Ve sonra nasıl biri olabilir acaba? Cevap açıktır, ancak basında bu kadar açık bir şekilde söylenmiyor. Bireysel düzeyde ise bu durum tabii ki aynıdır. Dilsiz bir benlik olan psikotik ego, konuşma özgürlüğü yolunun bireysel ve toplu psikoz yoludur. Zihinsel sağlık yolunun amacı yalnızca dilin, iletişimin ve iletişim özgürlüğünün yolu, özgürce konuşmanın ve yazmanın aktif savunuşudur.